martes, julio 10, 2007

De la serie lo que voy creando... vibraciones...

OM TRYAMBAKAM YAJAMAHE
SUGANDHIM PUSHITVARDHANAM
URVARUKAMIVA BHANDANAN
MRITYOR MUKSHIYA MAMRITAT


OM SARVESHAM SWASTI BHAVATU
SARVESHAM SHANTIR BHAVATU
SARVESHAM PURNAM BHAVATU
SARVESHAM MANGALAM BHAVATU


SARVE BHAVANTU SUKHINAH
SARVE SANTU NIRAMAYAAH
SARVE BHADRANI PASYANTU
MA KASCHID-DUKHA-BHAG-BRAVET


ASATO MA SAT GAMAYA
TAMASO MA JYOTIR GAMAYA
MRITYOR MA AMRITAH GAMAYA


OM POURNAMADAH PURNAMIDAM
PURNAT PURNAMUDACHYATE
PURNASYA URNAMADAYA'
PURNAMEVAVASISYATE


OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH

2 comentarios:

luima dijo...

!!!!opip re

florecita dijo...

Se te salió el sanscibaeño!!!!!!!